ᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠢᠳ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠲᠣᠯᠢ
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠰᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠳ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠᠷᠯᠠᠪᠠ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ︵ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ︶
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ
ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠽᠢᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ
ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠥᠩᠰᠡᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ - ᠬᠣᠩᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠽᠢᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ
ᠭᠤᠤ ᠸᠸ᠋ᠨ ᠵᠢᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠ
ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠥᠩᠰᠡᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ - ᠬᠣᠩᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠰᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠳ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠᠷᠯᠠᠪᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ︵ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ︶
ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ
ᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠢᠳ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ
ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠲᠣᠯᠢ